بازی شمشیر بربرها Kaan: Barbarian's Blade یک سی دیروند بازیKaan: Barbarian's Blade بدین ریخت از که هر بازیکن یک امپراطوری رامی‌سازد. بازی از هزاره پیش از میلاد مسیح آغاز می‌شود که یک کوچنده شهری را می‌سازد. با ساخت شهر بازیکن به گسترش امپراتوری می‌پردازد و با دیگر ملت هاهم آوردی می‌کند. بُرد در این بازی بر پایه پیش‌فرض به پنج گونه شدنی‌است

خست آنکه بازیکن بر همه تمدن‌های دیگر چیره شود. دوم آنکه بیشینه سرزمین‌ها و جمعیت جهان را کنترل کند. سوم آنکه فضاپیمایی بسازد که بتواند انسان‌ها را به الفا سنتوری بکوچاند. چهارم آنکه سه شهر گوناگون را از دید فرهنگی به رتبه «افسانه‌ای» برساند. و پنجمین راه این‌است که بازیکن پیشوای جهان شود پس از آنکه برای نخستین بار دبیر کل سازمان ملل متحدشود. چنانچه بازی به زمان پایان خود در سال ۲۰۵۰ برسد و بازیکن به هیچ کدام از این پنج آماج دست‌نیابد ،ملتی که بالاترین امتیاز را به دست‌ آورده‌است برنده بازی‌است. Asaquan, the realm of Queen Xithanna, is being attacked by the troops of Tothum Siptet, the evil sorcerer of Syrkonia. As soon as Kaan arrives on the scene, he applies all his fighting energy into attempting to repel the attack. But he is

            25,000ریال

 

برای دیدن بانک بازیها کلیک کنید